A= 1+2+3+4+5+…+99 tinh A

A= 1+2+3+4+5+…+99
tinh A

0 thoughts on “A= 1+2+3+4+5+…+99 tinh A”

 1. =))

  Dãy số A có số số hạng là: 

  `(99 -1) ÷ 1 +1 = 99` (số số hạng)

  Tổng của dãy số A là:

  `[(99+1).(99 ÷2)] = 4950`

  Vậy `A=4950`

  Reply
 2. Lời giải:

   Số số hạng của A là:

  (99-1):1+1=99 ( số)

  Tổng của A là :

  A=(99+1)x99:2=4950

  Vậy A=4950

  Công thức : 

  -Công thức tính số số hạng của một dãy: (số cuối-số đầu): khoảng cách+1

  -Tổng của một dãy= ( số cuối+ số đầu) × số số hạng :2

  Reply

Leave a Comment