4x ²y ² – ( x ²+y ²-z ²) ² mình sẽ vote 5 sao + câu trả lời hay nhất

4x ²y ² – ( x ²+y ²-z ²) ²
mình sẽ vote 5 sao + câu trả lời hay nhất

0 thoughts on “4x ²y ² – ( x ²+y ²-z ²) ² mình sẽ vote 5 sao + câu trả lời hay nhất”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  4x2y2−(x2+y2−z2)2

  =(2xy−x2−y2+z2).(2xy+x2+y2−z2)

  =[z2−(x2+y2−2xy)].[(x+y)2−z2]

  =[z2−(x−y)2].[(x+y)2−z2]

   

  Reply

Leave a Comment