4x mũ3 y – 6x mũ2 y mũ 2=? 3a mũ2 x + 6x+ 15ax mũ 2=? 2mx – 4m mũ2 xy + 6my=? 5x mũ2 y mũ4 – 10x mũ4 y mũ2 + 5 x mũ2 y mũ4=? Giúp mình với Mình không

4x mũ3 y – 6x mũ2 y mũ 2=?
3a mũ2 x + 6x+ 15ax mũ 2=?
2mx – 4m mũ2 xy + 6my=?
5x mũ2 y mũ4 – 10x mũ4 y mũ2 + 5 x mũ2 y mũ4=?
Giúp mình với
Mình không biết viết có mũ nên nhìn hơi …

0 thoughts on “4x mũ3 y – 6x mũ2 y mũ 2=? 3a mũ2 x + 6x+ 15ax mũ 2=? 2mx – 4m mũ2 xy + 6my=? 5x mũ2 y mũ4 – 10x mũ4 y mũ2 + 5 x mũ2 y mũ4=? Giúp mình với Mình không”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)4{x^3}y – 6{x^2}{y^2}\\
   = 2{x^2}y\left( {2x – 3y} \right)\\
  b)3{a^2}x + 6x + 15a{x^2}\\
   = 3x\left( {{a^2} + 2 + 5ax} \right)\\
  c)2mx – 4{m^2}xy + 6my\\
   = 2m\left( {x – 2mxy + 3y} \right)\\
  d)5{x^2}{y^4} – 10{x^4}{y^2} + 5{x^2}{y^4}\\
   = 5{x^2}{y^2}\left( {{y^2} – 2{x^2} + 5{y^2}} \right)\\
   = 5{x^2}{y^2}\left( {6{y^2} – 2{x^2}} \right)\\
   = 10{x^2}{y^2}\left( {3{y^2} – {x^2}} \right)\\
  e){x^2}{y^4} = {\left( {x{y^2}} \right)^2}
  \end{array}$

  Reply

Leave a Comment