(4/7 + 3 3/5) . 4,5 + (3/7 – 2 3/5) . 4/5

(4/7 + 3 3/5) . 4,5 + (3/7 – 2 3/5) . 4/5

0 thoughts on “(4/7 + 3 3/5) . 4,5 + (3/7 – 2 3/5) . 4/5”

 1. Minh sửa lại đề, nếu sai thì nói mình nha!

  `(4/7+3 3/5). 4/5+(3/7-2 3/5). 4/5`

  `=(4/7+3 3/5+3/7-2 3/5). 4/5`

  `=[(4/7+3/7)+(3 3/5-2 3/5)]. 4/5`

  `=(1+1). 4/5`

  `=2. 4/5`

  `=8/5`

  Reply
 2. Đáp án:

  $\dfrac{8}{5}$

  Giải thích các bước giải:

   $(\dfrac{4}{7}+3\dfrac{3}{5}).\dfrac{4}{5}+(\dfrac{3}{7}-2\dfrac{3}{5}).\dfrac{4}{5}$

  $=\dfrac{4}{5}.(\dfrac{4}{7}+3\dfrac{3}{5}+\dfrac{3}{7}-2\dfrac{3}{5})$

  $=\dfrac{4}{5}.(1+1)$

  $=\dfrac{4}{5}.2$

  $=\dfrac{8}{5}$

  Reply

Leave a Comment