315 1/2 Một cửa hàng buổi sáng bán được – số gạo cửa hàng có, buổi chiều bán được số gạo còn lại và 70kg thì vừa hết. Hỏi cả sáng và chiều cửa hàng đó

315
1/2
Một cửa hàng buổi sáng bán được – số gạo cửa hàng có, buổi
chiều bán được
số gạo còn lại và 70kg thì vừa hết. Hỏi cả sáng
và chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Làm hộ mình với

0 thoughts on “315 1/2 Một cửa hàng buổi sáng bán được – số gạo cửa hàng có, buổi chiều bán được số gạo còn lại và 70kg thì vừa hết. Hỏi cả sáng và chiều cửa hàng đó”

 1. Số lượng bán buổi chiều là:

  1/2 x 3/5 = 3/10 (số gạo trong kho)

  number of but not sell is:

  1/2 – 3/10 = 2/10 = 70 (kg)

  number of cả kho là:

  70: 2 x 10 = 350 (kg)

  Số lượng bán được là:

  350-70 = 280 (kg)

  Reply
 2. *Đề bài:

  Một cửa hàng buổi sáng bán được 1/2 số gạo cửa hàng có, buổi chiều bán được 3/5 số gạo còn lại và 70kg thì vừa hết. Hỏi cả sáng và chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  *Giải:

  Sau khi bán vào buổi sáng, cửa hàng còn:

  1 – 1/2 = 1/2 (số gạo)

  Buổi chiều cửa hàng bán được:

  1/2 × 3/5 = 3/10 (số gạo)

  Sau khi bán vào cả hai buổi sáng và chiều, cửa hàng còn:

  1 – (1/2 + 3/10) = 1/5 (số gạo)

  Cửa hàng có số kilogam gạo là:

  70 × 5 = 350 (kg)

  Cả sáng và chiều cửa hàng đó bán được:

  350 × (1/2 + 3/10) = 280 (kg)

  Đáp số: 280kg.

  @vietdorapan

  Reply

Leave a Comment