`x^2+x^2y^2=4+xy` gpt với `x,y€N `

`x^2+x^2y^2=4+xy` gpt với `x,y€N `

0 thoughts on “`x^2+x^2y^2=4+xy` gpt với `x,y€N `”

 1. Đáp án: $(x;y)∈\{(2;0);(-2;0)\}$

   

  Giải thích các bước giải:

  Từ $x^2+x^2y^2=4+xy$

  $⇔4x^2+4x^2y^2=16+4xy$

  $⇔4x^2+(4x^2y^2-4xy+1)=17$

  $⇔(2x)^2+(2xy-1)^2=17$

  Do $x;y∈N$

  $⇒2x∈N;2xy-1∈Z$

  $⇒(2x)^2;(2xy-1)^2$ là các số chính phương

  Do $2x\vdots2⇒(2x)^2\vdots2$

  Ta có: $17=1+16$

  Do vậy chỉ xảy ra trường hợp: $\left \{ {{(2x)^2=16} \atop {(2xy-1)^2=1(*)}} \right.$ 

  Từ $(2x)^2=16⇔4x^2=16⇔x^2=4⇔x=±2$

  -Nếu $x=2$ thay vào $(*)$ ta được:

  $(2.2y-1)^2=1⇔(4y-1)^2=1$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}4y-1=1\\4y-1=-1\end{array} \right.$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}y=0,5\\y=0\end{array} \right.$

  Do $y∈N⇒y=0$

  -Nếu $x=-2$ thay vào $(*)$ ta được:

  $[2.(-2)y-1]^2=1⇔(-4y-1)^2=1$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}-4y-1=1\\-4y-1=-1\end{array} \right.$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}y=-0,5\\y=0\end{array} \right.$

  Do $y∈N⇒y=0$

  Vậy phương trình có nghiệm $(x;y)∈\{(2;0);(-2;0)\}$

  Reply

Leave a Comment