(2 – x ) ² = 169 27 ³ và 81 ³ · ² ko có mũ 6 nên mik lấy 3 nhân 2 nha 2 ² + 5 ² và ( 2 + 5 ) ²

(2 – x ) ² = 169
27 ³ và 81 ³ · ² ko có mũ 6 nên mik lấy 3 nhân 2 nha
2 ² + 5 ² và ( 2 + 5 ) ²

0 thoughts on “(2 – x ) ² = 169 27 ³ và 81 ³ · ² ko có mũ 6 nên mik lấy 3 nhân 2 nha 2 ² + 5 ² và ( 2 + 5 ) ²”

 1. Đáp án:

   1, `(2-x)^2=169`

  TH1: `(2-x)^2=13^2⇔2-x=13⇔x=2-13=-11`

  TH2: `(2-x)^2=(-13)^2⇔2-x=-13⇔x=2+13=15`

  2, ta có: `27^3=(3^3)^3=3^9`

  `81^6=(3^4)^6=3^24`

  do `3^9<3^24⇔27^3<81^6`

  3, `2^2+5^2=4+25=29`

  `(2+5)^2=7^2=49`

  do `29<49⇔2^2+5^2<(2+5)^2`

  Reply
 2. a.(2 – x ) ² = 169

  2²-x²=13²

  x²=13²+2²

  x²=15²

  x²=15²

  ⇒x=15

  b.27 ³ và $81^{6}$ 

  27 ³< $81^{6}$ 

  c.2 ² + 5 ² và ( 2 + 5 ) ²

  7² và 7²

  ⇒2 ² + 5 ² = ( 2 + 5 ) ²

  Reply

Leave a Comment