(2×X-1)²=5⁴:25 Làm hộ mình với ạ

(2×X-1)²=5⁴:25
Làm hộ mình với ạ

0 thoughts on “(2×X-1)²=5⁴:25 Làm hộ mình với ạ”

 1. `(2x – 1)² = 5⁴ : 25`

  Trường hợp 1:

  `(2x – 1)² = 5⁴ : 5 ²`

  `(2x – 1)² = 5²`

  `→ (2x – 1) = 5`

  `→ 2x = 6`

  `→ x = 3`

  Trường hợp 2:

  `(2x – 1)² = – 5²` `(`Vì `- 5² = 5²)`

  `→ (2x – 1) = – 5`

  `→ 2x = – 4`

  `→ x = – 4 : 2`

  `→ x = – 2`

  Vậy, `x ∈ {3; – 2}`

  – Answered by Meett1605

  Reply
 2. $(2×x-1)^{2}$ `=`$5^{4}$ : `25`

  `⇒` $(2×x-1)^{2}$ `=` $5^{4}$ : $5^{2}$

  `⇒` $(2×x-1)^{2}$ `=` $5^{2}$

  `⇒` `2×x-1` `=` `±5`

  Trường hợp `1` : 

  `2×x-1` `=`  `5`

  `⇒` `2×x` `=` `5+1`

  `⇒` `2×x` `=` `6`

  `⇒` `x` `=` `6:2`

  `⇒` `x` `=` `3`

  Trường hợp `2` :

  `2×x-1` `=` `-5`

  `⇒` `2×x` `=` `-5+1`

  `⇒` `2×x` `=` `-4`

  `⇒` `x` `=` `-4:2`

  `⇒` `x` `=` `-2`

  Vậy `x` `∈` `{ `3` ; `-2` }`

   

  Reply

Leave a Comment