1h em đi học rồi

1h em đi học rồi
1h-em-di-hoc-roi

0 thoughts on “1h em đi học rồi”

 1. a) $A = 4x^3 + 15x^2 + 24x + 3 + a$

  $B = x^2 + 4x + 7$

  Thực hiện phép chia đa thức $A$ cho đa thức $B$ ta được:

  $A = (4x -1).B + a + 10$

  $A\quad \vdots \quad B \Leftrightarrow a + 10 = 0$

  $\Leftrightarrow a = -10$

  b) $A = x^4 + 3x^3 – x^2 + (2a – 3)x + 3b + a$

  $B = x^2 + 3x -1$

  Thực hiện phép chia đa thức $A$ cho đa thức $B$ ta được:

  $A = B.x^2 + (2a – 3)x + 3b + a$

  $A\quad \vdots \quad B \Leftrightarrow \begin{cases}2a – 3 = 0\\3b + a = 0\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}a = \dfrac{3}{2}\\b = -\dfrac{1}{2}\end{cases}$

  Reply

Leave a Comment