18 phần 17 × cho 13 phần 21 bằng mấy vậy

18 phần 17 × cho 13 phần 21 bằng mấy vậy

0 thoughts on “18 phần 17 × cho 13 phần 21 bằng mấy vậy”

 1. Đáp án: $\frac{78}{119}$ 

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{18}{17}$ x $\frac{13}{21}$

  = $\frac{18×13}{17×21}$ 

  = $\frac{234}{357}$ 

  = $\frac{78}{119}$ 

  Reply

Leave a Comment