17*(3x-15)=0;0,25+1/4-1/3

17*(3x-15)=0;0,25+1/4-1/3

0 thoughts on “17*(3x-15)=0;0,25+1/4-1/3”

 1. Giải thích các bước giải:

   a)17.(3x-15)=0

  3x-15=0:17

  3x-15=0

  3x=0+15

  3x=15

  x=15:3

  x=5

  b)0,25+$\dfrac{1}{4}$+$\dfrac{1}{3}$

  = $\dfrac{1}{4}$+$\dfrac{1}{4}$+$\dfrac{1}{3}$

  = $\dfrac{1}{2}$+$\dfrac{1}{3}$

  =$\dfrac{3}{6}$+$\dfrac{2}{6}$

  =$\dfrac{5}{6}$ 

  Reply

Leave a Comment