10 người làm trong 6 giờ làm được 120 sản phẩm . Hỏi thêm 6 người thì làm 96 sản phẩm trong bao lâu

10 người làm trong 6 giờ làm được 120 sản phẩm . Hỏi thêm 6 người thì làm 96 sản phẩm trong bao lâu

0 thoughts on “10 người làm trong 6 giờ làm được 120 sản phẩm . Hỏi thêm 6 người thì làm 96 sản phẩm trong bao lâu”

 1. $10$ người làm `1` giờ được số sản phẩm là:

  $120:6=20$(sản phẩm)

  $1$ người làm `1` giờ được số sản phẩm là:
  $20:10=2$(sản phẩm)

  Số người sau khi được thêm là:

  $10+6=16$(người)

  $16$ người làm $1$ giờ được số sản phẩm là:

  $16×2=32$(sản phẩm)

  Thời gian để $16$ người làm $96$ sản phẩm là:

  $96:32=3(h)$

  Đáp số: $3h$

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Bài giải:

  Trong 1 giờ , 10 người làm được số sản phẩm là :

  120 : 6 = 20 ( sản phẩm )’

  Trong 1 giờ , 1 người làm được số sản phẩm là :

  20 : 10 = 2 ( sản phẩm )

  Sau khi thêm 6 người , nhóm đó có số người là :

  10 + 6 = 16 ( người )

  Trong 1 giờ , 16 người làm được số sản phẩm là :

  2 × 16 = 32 ( sản phẩm )

  Để làm được 96 sản phẩm , 16 người cần số thời gian là :

  96 : 32 = 3 ( giờ )

  Đáp số : 3 giờ

   

  Reply

Leave a Comment