1. Tính giá trị các lũy thừa A. 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^10 B. 3^2, 3^3, 3^4, 3^5 C. 4^2, 4^3, 4^4 D. 5^2, 5^3, 5^4 E. 6^2, 6^3, 6^4 2/ vi

1. Tính giá trị các lũy thừa
A. 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^10
B. 3^2, 3^3, 3^4, 3^5
C. 4^2, 4^3, 4^4
D. 5^2, 5^3, 5^4
E. 6^2, 6^3, 6^4
2/ viết kết quả sau dưới dạng lũy thừa
a. 3^3 . 3^4
b. 5^2 . 5^7
c. 7^5 . 7

0 thoughts on “1. Tính giá trị các lũy thừa A. 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^10 B. 3^2, 3^3, 3^4, 3^5 C. 4^2, 4^3, 4^4 D. 5^2, 5^3, 5^4 E. 6^2, 6^3, 6^4 2/ vi”

 1. Đáp án:

  1. Tính giá trị các lũy thừa

  A.

  2^3=8

  2^4=16

  2^5=32 

  2^6=64

  2^7=128

  2^8=256 

  2^9=512

  2^10=1024

  B.

  3^2=9

  3^3=27

  3^4=81

  3^5=243

  C.

  4^2=16

  4^3=64

  4^4=256

  D.

  5^2=25

  5^3=125

  5^4=625

  E.

  6^2=36

  6^3=216

  6^4=1296

  2/ viết kết quả sau dưới dạng lũy thừa

  a. 3^3 . 3^4 = 3^7

  b. 5^2 . 5^7 = 5^9

  c. 7^5 . 7 = 7^6

   XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

   

  Reply

Leave a Comment