1. Đặt Tính a) 1794 : 3 b) 31302 : 9 c) 288 : 12 d) 1260 : 35 e) 56088 : 456 g) 65540 : 145 ( Đặt tính giúp em ạ!, không tính ngang! Tính ngang ko có

1. Đặt Tính
a) 1794 : 3
b) 31302 : 9
c) 288 : 12
d) 1260 : 35
e) 56088 : 456
g) 65540 : 145
( Đặt tính giúp em ạ!, không tính ngang! Tính ngang ko có TLHN!)

0 thoughts on “1. Đặt Tính a) 1794 : 3 b) 31302 : 9 c) 288 : 12 d) 1260 : 35 e) 56088 : 456 g) 65540 : 145 ( Đặt tính giúp em ạ!, không tính ngang! Tính ngang ko có”

Leave a Comment