1, Cho hthang vuông tại A và D. Biết AB=9cm, CD=15cm, AC=17cm. Tính độ dài các cạnh bên và diện tích hthang 2,Cho hthang cân ABCD(AB//CD) có AB=3cm, B

1, Cho hthang vuông tại A và D. Biết AB=9cm, CD=15cm, AC=17cm. Tính độ dài các cạnh bên và diện tích hthang
2,Cho hthang cân ABCD(AB//CD) có AB=3cm, BC=CD=13cm. Kẻ đg cao AK và BH. Tính CH,BH và diện tích hthang ABCD

Leave a Comment