1) xác định a,b để đồ thị hàm số y=ax+b đi qua các điểm: qua M (-1,2) và tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân ai giúp em bài này với ạ plzz

1) xác định a,b để đồ thị hàm số y=ax+b đi qua các điểm:
qua M (-1,2) và tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân
ai giúp em bài này với ạ plzzzzzz

0 thoughts on “1) xác định a,b để đồ thị hàm số y=ax+b đi qua các điểm: qua M (-1,2) và tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân ai giúp em bài này với ạ plzz”

 1. Đáp án: $y=x+3$ hoặc $y=-x+1$

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $(d)y=ax+b$

  $M(-1;2)∈(d)⇔2=a(-1)+b⇔b-a=2⇔b=a+2$

  $⇒(d)y=ax+a+2$

  Gọi $(d)∩Ox=A$ và $(d)∩Oy=B$

  `⇒A(\frac{-a-2}{a};0)(a\ne0)⇒OA=|\frac{-a-2}{a}|=|\frac{a+2}{a}|`

  và $B(0;a+2)⇒OB=|a+2|$

  Để $(d)$ cắt được 2 trục tọa độ

  $⇔a+2\neq0⇔a\neq-2⇒b\neq0$

  Từ $a\neq0⇒b\neq2$

  Theo bài toán ta có: $ΔOAB$ cân tại O

  $⇔OA=OB$

  `⇔|\frac{a+2}{a}|=|a+2|`

  `⇔\frac{|a+2|}{|a|}|=|a+2|`

  `⇔\frac{1}{|a|}=1` (do $a+2\neq0⇒|a+2|\neq0$)

  $⇔|a|=1$

  $⇔a=±1$

  -Nếu $a=1⇒b=1+2=3$

  -Nếu $a=-1⇒b=-1+2=1$

  Vậy $(d)y=x+3$ hoặc $(d)y=-x+1$

  Reply

Leave a Comment