1+2-3+4-5+6-…..+100= bao nhieu giai giup minh voi a

1+2-3+4-5+6-…..+100= bao nhieu giai giup minh voi a

0 thoughts on “1+2-3+4-5+6-…..+100= bao nhieu giai giup minh voi a”

  1. Đáp án:

     52

    Giải thích các bước giải:

     1 + ( 1- ) + ( -1 ) +…….+ ( -1 ) + 100 = 1+ ( -1) x 49 + 100 = 1+ ( -49 ) + 100 = 52

    Reply

Leave a Comment