|x-1/2|-3/2=2/3 giải giúp với mình lười làm quá

|x-1/2|-3/2=2/3
giải giúp với mình lười làm quá

0 thoughts on “|x-1/2|-3/2=2/3 giải giúp với mình lười làm quá”

 1. Đáp án:

  $x$ $=$ $\dfrac{16}{6}$ và $x$ $=$ $\dfrac{-10}{6}$

  Giải thích các bước giải: 
  $|$ $x$ $-$ $\dfrac{1}{2}$ $|$ $-$ $\dfrac{3}{2}$ $=$ $\dfrac{2}{3}$
  $→$ $|$ $x$ $-$ $\dfrac{1}{2}$ $|$ $=$ $\dfrac{2}{3}$ $+$ $\dfrac{3}{2}$
  $→$ $|$ $x$ $-$ $\dfrac{1}{2}$ $|$ $=$ $\dfrac{13}{6}$
  $→$ $x$ $-$ $\dfrac{1}{2}$ $=$ $\dfrac{13}{6}$ và $x$ $-$ $\dfrac{1}{2}$ $=$ $\dfrac{-13}{6}$
  $→$ $x$ $=$ $\dfrac{13}{6}$ $+$ $\dfrac{1}{2}$ và $x$ $=$ $\dfrac{-13}{6}$ $+$ $\dfrac{1}{2}$
  $→$ $x$ $=$ $\dfrac{16}{6}$ $x$ $=$ $\dfrac{-10}{6}$
  $FbBinhne2k88$

   

  Reply

Leave a Comment