\(x+1/2)\2x-3/4\ =2x-3/4 dấu \ là gttđ dấu /là phân số

\(x+1/2)\2x-3/4\ =2x-3/4
dấu \ là gttđ
dấu /là phân số

0 thoughts on “\(x+1/2)\2x-3/4\ =2x-3/4 dấu \ là gttđ dấu /là phân số”

 1. Đáp án: $x\in\{\dfrac38,\dfrac12\}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $|x+\dfrac12||2x-\dfrac34|=2x-\dfrac34$

  Vì $|x+\dfrac12|\ge 0,|2x-\dfrac34|\ge 0$

  $\to |x+\dfrac12||2x-\dfrac34|\ge 0$

  $\to 2x-\dfrac34\ge 0\to 2x\ge \dfrac34\to x\ge \dfrac38>0$

  $\to x+\dfrac12>0$

  $\to \begin{cases}|x+\dfrac12|=x+\dfrac12\\|2x-\dfrac34|=2x-\dfrac34\end{cases}$

  $\Rightarrow (x+\dfrac12)(2x-\dfrac34)=2x-\dfrac34$

  $\to (x+\dfrac12)(2x-\dfrac34)-(2x-\dfrac34)=0$

  $\to (2x-\dfrac34)(x+\dfrac12-1)=0$

  $\to (2x-\dfrac34)(x-\dfrac12)=0$

  $\to 2x-\dfrac34=0\to 2x=\dfrac34\to x=\dfrac38$

  Hoặc $x-\dfrac12=0\to x=\dfrac12$

  Reply

Leave a Comment