1, -0,5:`x` = -9,36 : 16,38 2, 4 `1/4` : 2 `7/8` = `x/1,61` #Lm nhanh-gọn-lẹ nhé nhưng: làm phải dễ hiểu, lm = cách $\color{green}{nhanh – nhất}$ ,đừn

1, -0,5:`x` = -9,36 : 16,38
2, 4 `1/4` : 2 `7/8` = `x/1,61`
#Lm nhanh-gọn-lẹ nhé nhưng: làm phải dễ hiểu, lm = cách $\color{green}{nhanh – nhất}$ ,đừng chép mạng vì đã từ mạng qua đây. Mog các bn giúp mk

0 thoughts on “1, -0,5:`x` = -9,36 : 16,38 2, 4 `1/4` : 2 `7/8` = `x/1,61` #Lm nhanh-gọn-lẹ nhé nhưng: làm phải dễ hiểu, lm = cách $\color{green}{nhanh – nhất}$ ,đừn”

Leave a Comment