Cho tam giác ABC vuông tại A có Bˆ= 30 độ, AB= 6cm. a. Giải tam giác vuông ABC. b. Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC. Tính diện tích

Cho tam giác ABC vuông tại A có Bˆ= 30 độ, AB= 6cm.
a. Giải tam giác vuông ABC.
b. Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC. Tính diện tích tam giác AHM.

0 thoughts on “Cho tam giác ABC vuông tại A có Bˆ= 30 độ, AB= 6cm. a. Giải tam giác vuông ABC. b. Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC. Tính diện tích”

Leave a Comment