Question

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm m và cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích s với M(2,1),S=4
Sử dụng phương trình đoạn chắn
Leave a Comment