Question

Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu, phân tích diễn biến tâm trạng của lão hạc xung quanh việc bán chó
GIúp mik vs đừng chép mạng