Question

viết đoạn giải thích nghĩa đen của câu tục ngữ”đi một ngày đàng,học một sàng khôn”
lafm ơn giúp mk vs,cần siêu gấp gâp luôn
k chép mạng nhoa
hứa cho bạn nào hay ctlhn,5* ,khuyến mãi thêm 10 vote,10 cảm ơn nha
Leave a Comment