Question

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về:” Để có tri thức người ta phải học hỏi, nhưng để có chí khôn người ta phải quan sát”.
Leave a Comment