Question

Viết 1 đoạn văn (Từ 5 đến 7 câu) nói về vấn đề an toàn giao thông trong đó có sử dụng ít nhất 2 thành phần biệt lập(chỉ rõ).
Giúo mình vs ạ.
Mình gấp lắm.
Leave a Comment