Question

Viết 1 đoạn văn 200 chữa về vai trò của ước mơ đối vs mỗi người
Mở đoạn : giới thiệu vấn đề cần nghị luận
Thân đoạn
giải thích từ cụm từ nghị luận
=> vấn đề cần nghị luận
Bình
ý KIẾN
lí giải
mở rộng
Lấy dẫn chứng để chứng minh
Leave a Comment