Question

văn bản “Những hạt thóc giống”
theo anh/chị nhà vua chọn người như thế nào để truyeefnngooi? Lí giải vì sao?
Leave a Comment