Question

Từ thông điệp của tác giả Lê Thị Ngọc Thủy, hãy viết về những điều em nhận ra trong câu thơ: “Quý trọng giây phút tình này bên nhau” (Trình bày thành đoạn văn khoảng 200 chữ)
Leave a Comment