Question

Từ đầu đã được sử dụng từ lâu trong tiếng Việt, nhưng trong thời gian gần đây người ta tạo ra hai từ ghép là đầu ra và đầu vào để dùng trong lĩnh vực kinh tế. Hãy đặt câu với mỗi từ đó.
Leave a Comment