Question

Từ bài thơ bạn đến chơi nhà hãy thực hiện các yêu cầu sau:
+ Viết 2 đến 3 câu văn nêu nội dung chính của bài thơ
+ Liên hệ bản thân
Giúp vs ạ em đang cần gấp
Leave a Comment