Question

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oz, Oy sao cho xOy = 25 độ ; xOz = 65 độ
a ) Tính yOz
b ) CMR Oy là tia phân giác của xOz
Vẽ hình và giải giúp e ạ
Leave a Comment