Question

Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ , biết học hành là ngoan
Chẳng may vận nước gian nan
Trẻ em cũng bị bận thân cực lòng
Học hành giáo dục đã không
Nhà nghèo lại phải làm công , cày bừa
Sức còn yếu tuổi còn thơ .
Nội dung ?
Biện pháp tu từ tác dụng ?
Phương thức biểu đạt ?
Em thích hình ảnh trẻ em như búp trên cành ?
Vì sao ?
Leave a Comment