Question

Tìm giá trị lớn nhất của B = – 5$x^{2}$ – 4x + 1
Trình bày rõ ràng nhé




Leave a Comment