Question

Tìm các số tự nhiên x biết:
a, 2,75 < x < 4,05
b, 1,08 < x < 5,06
c, 10,478 < x < 11,006
d, 12,001 < x < 16,9
Leave a Comment