Question

Tìm các phân số bằng phân số 18/39 mà mỗi phân số đó có mẫu số là số có hai chữ số .

Answers

Leave a Comment