Question

tìm các câu ca dao tục ngữ có từ đồng âm
ít nhất là 7 câu