Question

Tác phẩm chiếc lá cuối cùng của nhà văn O hen-ri đã làm cho chúng ta rung cảm trước tình yêu cao cả giữa những con người nghèo khổ. Lấy câu trên làm chủ đề em hãy viết 1 đoạn văn 4-6 câu trong đó có sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.
Leave a Comment