x/y = 5/9 và 3x – 2y = 12

Question

x/y = 5/9 và 3x – 2y = 12

in progress 0
Gerda 1 year 2020-11-27T08:06:38+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T08:07:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `x/y=5/9`

  `⇔x/5=y/9`

  `⇔(3x)/15=(2y)/18=(3x-2y)/15-18=12/-3=-4`

  `⇔x=-4.15:3=-20 và y=-4.18:2=-36`

  vậy `x=-20;y=-36`

  0
  2020-11-27T08:08:29+00:00

  $\dfrac{x}{y}=\dfrac{5}{9}$

  $↔ x=\dfrac{5}{9}y$

  $3x-2y=12$

  $↔ 3.\dfrac{5}{9}y-2y=12$

  $↔ \dfrac{5}{3}y-2y=12$

  $↔ -\dfrac{1}{3}y=12$

  $↔ y=-36$

  $→ x=\dfrac{5}{9}.(-36)=-20$

  Vậy hệ pt có nghiệm $(x;y)=(-20;-36)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )