Y=3-2cos^2x Y=√1-sinx -3 Y=3cos^2x-1

Question

Y=3-2cos^2x
Y=√1-sinx -3
Y=3cos^2x-1

in progress 0
Amity 8 tháng 2020-10-14T11:12:58+00:00 1 Answers 100 views 0

Answers ( )

 1. `a) y = 3 – 2cos^2 x`

  Ta có:

  `-1 ≤ cos x ≤ 1`

  `<=> 0 ≤ cos^2 x ≤ 1`

  `<=> -1 ≤ -2cos² x ≤ 0`

  `<=> 2 ≤ 3 – 2cos² x ≤ 3`

  `b) y = sqrt{1 – sin x} – 3`

  Ta có:

  `-1 ≤ sin x ≤ 1`

  `<=> -1 ≤ -sin x ≤ 1`

  `<=> 0 ≤ 1 – sin x ≤ 2`

  `<=> 0 ≤ sqrt{1 – sin x} ≤ sqrt{2}`

  `<=> -3 ≤ sqrt{1 – sin x} – 3≤ sqrt{2} – 3`

  `c) y = 3cos² x – 1`

  Ta có:

  `-1 ≤ cos x ≤ 1`

  `<=> 0 ≤ cos^2 x ≤ 1`

  `<=> 0 ≤ 3cos² x ≤ 3`

  `<=> -1 ≤ 3cos^2 x – 1 ≤ 2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )