y = 2x + 4 y = 3x + 6 Solve for x

Question

y = 2x + 4
y = 3x + 6
Solve for x

in progress 0
Thiên Thanh 2 months 2021-07-30T15:52:39+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T15:54:37+00:00

    Answer:

    (-2,0)

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )