y 101 9 8 7 6 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7<

Question

y
101
9
8
7
6
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
What is the slope?

in progress 0
Thái Dương 7 months 2021-07-29T00:38:03+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-29T00:39:28+00:00

    ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )