Which pair of vectors is orthogonal? u = ⟨–3, 2⟩ and v = ⟨–2, 1⟩ u = ⟨1, 5⟩ and v = ⟨–5, 1⟩ u = ⟨2, 1⟩ and v = ⟨–4,

Question

Which pair of vectors is orthogonal?

u = ⟨–3, 2⟩ and v = ⟨–2, 1⟩
u = ⟨1, 5⟩ and v = ⟨–5, 1⟩
u = ⟨2, 1⟩ and v = ⟨–4, 3⟩
u = ⟨2, 3⟩ and v = ⟨3, 1⟩

in progress 0
Thông Đạt 6 months 2021-08-22T05:19:25+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T05:20:47+00:00

  Answer:

  B) u = ⟨1, 5⟩ and v = ⟨–5, 1⟩

  Step-by-step explanation:

  got it right on edge 🙂

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )