Which function is the inverse of f(x) = 2x+37 O О O ‘(x) –2x+3 Of(z) = 23+3 answer ?????

Question

Which function is the inverse of f(x) = 2x+37
O
О
O ‘(x) –2x+3
Of(z) = 23+3
answer ?????

in progress 0
Hải Đăng 6 months 2021-08-18T17:05:20+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:06:51+00:00

  Answer:

  f^{-1} (x)=\frac{x-3}{2}

  Step-by-step explanation:

  y = f(x)

  y = 2x+3

  You need to switch the places of x and y, into this:

  x = 2y + 3

  Then solve for y:

  2y = x-3

  y=\frac{x-3}{2}

  f^{-1} (x)=\frac{x-3}{2}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )