Which expression is the same as (2a + b)3? A. 893 +63 B. 8a3 + 4a2b + 2ab2 + b3 O C. 8a + 4a²b + 4ab2 + b3 O D. 8a+

Question

Which expression is the same as (2a + b)3?
A. 893 +63
B. 8a3 + 4a2b + 2ab2 + b3
O C. 8a + 4a²b + 4ab2 + b3
O D. 8a+ 12a²b + 6ab2 + b3
PLSSS HURRY

in progress 0
Bình An 2 weeks 2021-08-30T19:23:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T19:25:43+00:00

  Answer:

  B 8a3+4a2b+2ab2+b3

  Step-by-step explanation:

  2PM 6is the

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )