what’s the answer ? \sqrt{9 \times 81}

Question

what’s the answer ?

 \sqrt{9 \times 81}

in progress 0
Thạch Thảo 6 months 2021-08-22T05:11:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T05:12:45+00:00

  Step-by-step explanation:

   \sqrt{9 \times 81} = \sqrt{3^{2} \times 9^{2} } = 3 \times 9 = 27

  0
  2021-08-22T05:13:04+00:00

  Answer:

  27

  Step-by-step explanation:

  √ ( 9 × 81 )

  = √9 × √81

  = 3 × 9

  = 27

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )