What number goes in the box? 2 ^ ( ) = (2^7 ÷ 2^9)^3

Question

What number goes in the box?
2 ^ ( ) = (2^7 ÷ 2^9)^3

in progress 0
Sapo 1 year 2021-07-31T03:45:02+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T03:46:48+00:00

  Answer:

  [tex]x=-6[/tex]

  Step-by-step explanation:

  [tex](\frac{2^{7}}{2^{9}})^{3} \\(\frac{128}{512})^{3} \\(\frac{1}{4})^{3}\\(\frac{1}{4})*(\frac{1}{4})*(\frac{1}{4})\\\frac{1*1*1}{4*4*4} \\\frac{1^{3} }{4^{3} } \\\frac{1}{64} \\2^{x}=\frac{1}{64}\\log 2^x=log\frac{1}{64}\\x*(log(2))=log\frac{1}{64}\\x=\frac{log\frac{1}{64}}{log(2)} \\x=-6[/tex]

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )