what is the simplification of (-2x+4) + 2(2x+1)

Question

what is the simplification of (-2x+4) + 2(2x+1)

in progress 0
Thông Đạt 7 months 2021-08-06T13:04:21+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-06T13:05:39+00:00

    (-2x+4)+2(2x+1)= -2(-x-3)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )