What is the range of f(x) = 3^x + 9? 0 {yl y < 9} O fyly > 9} O {yly > 3} ( {y y < 3}

Question

What is the range of f(x) = 3^x + 9?
0 {yl y < 9}
O fyly > 9}
O {yly > 3}
( {y y < 3}

in progress 0
Thái Dương 1 month 2021-08-15T20:59:05+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-15T21:00:05+00:00

    Answer:

    B

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )