what is the minimum and maximum of f(x)=-10x^3+6x-2

Question

what is the minimum and maximum of f(x)=-10x^3+6x-2

in progress 0
Gerda 6 months 2021-09-03T22:59:26+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T23:00:50+00:00

  Answer:

  Minimum: (\frac{\sqrt{5} }{5},-2+\frac{4\sqrt{5} }{5})

  Maximum: (-\frac{\sqrt{5} }{5} ,-2-\frac{4\sqrt{5} }{5} )

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )